เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางเพชรจู นามขัน
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสนทนา สระมูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ ถาบุตร
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Miss Yana
รับสมัคร: .4 .5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: กมลวรรณ มหาชัย
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวปัทมนันท์ แสนตรี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 643
ผู้ดูแล: Jingjie Zhu
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 658 Chinese Room
ผู้ดูแล: Du
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ประภาพรรณ เทเวลา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางประนอม ศรีสารคาม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 648
ผู้ดูแล: Nat Nakkhongkham
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 653
ผู้ดูแล: Nat Nakkhongkham
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวนันทนัช วิเชียรเพริศ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Mr. Gary Wareing & Randell Crouse
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Mr. Mario Spini
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Mr. Zhang (Damain)
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูกาญจนา ปานเพชร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: น.ส.เมรินทร์ อรัญมิตร & น.ส. จิราภรณ์ สารศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: สุภาวดี พรหมทะสาร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางชญาน์รัศมิ์ นิจรมย์ & Miss Areil
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ประสงค์สุข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาววิชุดา พันเทศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายรุ่งเพชร เพชรชรินพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 651
ผู้ดูแล: Tor Natapong
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 656 Japanese Room
ผู้ดูแล: Four Phantipa
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุวภักดิ์ ธนะสีลังกูร
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางพิกุล พรมสาเพชร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 641
ผู้ดูแล: Perla Tepace
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:Math

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 654
ผู้ดูแล: Julius Motumba
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Library
ผู้ดูแล: Dominic Anacion
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 646
ผู้ดูแล: Kevin Harrison
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสิริพร ภูหัวดอน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางวิมาน ศรีผิวจันทร์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 651
ผู้ดูแล: Perla Tepace
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายพิทักษ์ อักษร
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: อรุณรัตน์ เหลาชัย
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูประภาพร เทียมเพ็ง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูรณยุทธ นิลโคตร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: Mike Stewart
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: Mike Stewart
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 642
ผู้ดูแล: Dave Fraser
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:Spelling Bee

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 652
ผู้ดูแล: Dave Fraser
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายธนานัติ เปรมบุญ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาววันทนา โคตรภูเวียง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Mr. Andrew Chilcott
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: conference
ผู้ดูแล: Ren
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: conference
ผู้ดูแล: Ren
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Library
ผู้ดูแล: Tor Natapong
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายคัมภีร์ พลเยี่ยม
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูสมัย ลาสุวรรณ ครูวิมลรัตน์ คุณเวียน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ , นางสาวสุกัญญา ทองหล่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายทวีป บุตรโคตร และ นายคฑาวุธ ศรีวิชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ปิยธิดา ปาปะเพ
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูขจรศรี กันทรมงคล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสุนทร พลเรือง
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: จรูญลักษณ์ วรโคตร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรุจิรา มานะ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวิทยา รังสี
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: คุณครูลาวัลย์ แนบกลาง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางกฤษณา ขันสาลี และนางสานพิณ เยื้อนจันทึก
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางชฎาพร รมย์ราช
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี นางสมพร ช่างสอน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: อัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ปรีดา เดชศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวโชติรส ชำนาญไพร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูรัตนาภรณ์ พรสีมา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูเนาวรัตน์ ปะกินำหัง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายณัฐพงษ์. จันทร์ถา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางนวลละดา นนสีลาด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางมยุรา ผลค้า
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางประภาพร แพงพะเนาว์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ณัติกรณ์. แสงกะลา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางกรรณิการ์ พลเสน
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวิสิษฐ์ สุขวิชัย
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: บุษบากร ชนะบุญ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุพิศ รินทะชัย
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์สุภา วุ่นเหลี่ยม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูจิรัชยา ปวงประชัง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุดารักษ์ นรินรัมย์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: คุณครูศุภวรรณ โคตรท่าน
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอุษณีย์ อุสาคู
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางยุพิน พลเรือง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางจารุวรรณ โฉมเฉลา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสุรเดช แก้วแสนเมือง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายณัฐวิทย์ อูปแก้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอาภาพร ปัญญาฟู
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: วรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวนริศรา มหัสสา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางนิตยา วิบูลย์คำ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายชาญยุทธ สีเฉลียว
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายบัญญัติ คำประภา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวนวลหงษ์ คำโฮง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางพัชราภรณ์ คำเกตุ
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายจำนงค์ ดงเทียมสี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวปาณิสรา พิศพาร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางเกษณี ปักกาเต
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: คุณครูอังคณา ถิรศิลาเวทย์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง
รับสมัคร: ม.ปลาย
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวศุภรดา โพธิ์ขี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางพงษ์ลดา กาญจนปภากูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายพิเชษฐ์ กางโหลน
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: พงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: กาญจนา ชูวงศ์เลิศ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางเกศิณี กิจสาลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรุจิรา มานะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุรภา วิสุทธิโชติกร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวศศิธร วิชาเรือง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายอรรณพ แผ่ตระกูล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางพัชรินทร์ ดอกคำ และ นางสุชามาศ อรัญชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูวุฒิชาญ ปานเพชร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวเกศกาญจน์ นามลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายดนุพนธ์ เขตคาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายดนุพนธ์ เขตคาม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: จีระกานต์ สุขปัญญา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: มัญชลี เปี่ยมดี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูสืบพงษ์ วิชัยผิน
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ตามได้รับมอบหมาย
ผู้ดูแล: นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางศุภนุช คงถวิลวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูอาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายอาคม เทียงทำ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุภาวดี พันธ์แซง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสารพี อุทัยเรือง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ธนรัตน์ แฝงสาเคน
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: อรุณี แสงนิล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสวัสดิ์ จันทมนตรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุจิตรา ภูคำวงค์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: คุณครูจิตรานาฎ ภูสีฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสมพร พลขันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายบัญฑิต ทาชารี และ นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีและนายบัณฑิต ทาชารี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายพัฒน์สิน จีระเรืองกุล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูวีรศักดิ์ รักสุทธี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูมณี ซึมกระโทก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางประกอบ วัชรไกร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางลาวัลย์ แนบกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางทองย่อน วรรณวาศ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายอภิมุข พิลาแดง และ นางสาวพรรณสุดา แพงพงษ์มา
รับสมัคร: ม.4 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอารีวรรณ ธาตุดี
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางพิศมัย เนื่องไชยยศ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามครูที่ปรึกษานัดหมาย
ผู้ดูแล: นางอาทิตยา ด่านแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายณัฐพงษ์ ฉายพล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์งาม ประกอบตระกูล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวภาริณี สุวรรณศรี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูศุภสัณห์ บุตรเรือง และครูวไลพร พิลาแดง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายประยุทธ เทเวลา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: สวัสน์ ช่างหล่อ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ศิริลักษณ์ ปะตินัง, Kim Ju Min
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: วาสนา ผาลา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: Mr.Weidong Zhai
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: ครูอาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวสุภนิตย์ ลีนาค
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวสุชัญญ์ญา. จันทร์นามเขตต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายอาคม เทียงทำ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายทรงเกียรติ ปักเคทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวรัศมี ทองเจริญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสายพิณ สิทธิพล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายฉัตรชัย วิทักษบุตร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายสุนทร ไชยวงษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางปราณี เทียงทำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางชุลีพร พินิจพล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางศิรินทร์พร ชลารักษ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายพรชัย. ปานอุทัย
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุชาวดี พรหมทา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวุฒินันท์ พรมนัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:รับเฉพาะนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา เท่านั้น

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวุฒินันท์ พรมนัส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา เท่านั้น

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวอรอุมา. ศรีสารคาม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: พรทิพย์ ปัดตาเคนัง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสุมาลี ถาแสง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวิรัตน์ พลศรี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายบุญมี ผิวเงิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายชัยวัฒน์ มาตย์วิเศษ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางจงใจ สัตยธีรานนท์ นางสาวสิโรธร พรหมวิริยกุล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางรัชณี บุญตรา
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายวีระยศ เพชรภักดี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายยุทธนา นรสาร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์ประภา แก้วสีขาว
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: รุ่งระวี ศิริบุญนาม
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางกาญจนา บุตรโคตรและนายทวีป บุตรโคตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางชณิวรรณ กุลวัด
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นางบังอร คชอาจ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายขวัญชัย ขันสาลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายขวัญชัย ขันสาลี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมายครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล: นายทวี พิมพ์สิม
รับสมัคร: ม.3
Note:-